Общи условия

Преди да направите поръчка чрез електронния магазин на tikso, молим внимателно да прочетете тези условия. Ако използвате този уеб сайт с цел да придобиете стока, която се рекламира или предлага чрез нашия сайт, то се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия.

Всички посетители и потребители на този уеб сайт се задължават да прочетат настоящите Общи условия и да се запознаят с тях внимателно преди да използват сайта и онлайн магазина. Общите условия служат за регулиране на отношенията между сайта и клиентите – потребители, както и на взаимните им права и задължения. Всеки потребител, който използва сайта се счита, че е приел и е напълно съгласен с тези Общи условия. В противен случай, потребителят не трябва да използва този уеб сайт.

В случай че не одобрявате или не сте съгласни с тези условия и ако НЕ ПРИЕМАТЕ същите, моля не използвайте този уеб сайт за покупка на нашите продукти.

Настоящият документ съдържа актуалнияте към настоящия момент Общи условия, съгласно които „Тиксо.бг“ ООД предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.tikso.bg

Тези условия обвързват всички потребители, като със зареждането на изградените хипервръзки, разположени на сървъра на www.tikso.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги или стоки, предлагани от него, Потребителят се съгласява изцяло, като приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ПРЕДМЕТ

1. Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Тиксо.бг“ ООД, с ЕИК 203920276, със седалище в Република България, в гр.София и адрес на управление: Район Младост, ПК 1715, Квартал Младост 4, бл.451, Вход 2, ет.6, ап.17, представлявано от Управителя Георги Аврамов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или tikso, и клиентите, потребители на този сайт, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, КЛИЕНТИ и/или ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин: www.tikso.bg.

ДАНИ ЗА ДОСТАВЧИКА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

2. Предоставяне на необходимата информация съгласно Закона за електронна търговия /ЗЕТ/ и Закона за защита на потребителите /ЗЗП/:

Наименование на доставчика: „Тиксо.бг“ ООД

Седалище: Република България, гр.Асеновград

Адрес на управление: гр.Асеновград, кв.Долни Воден, ул. Кукленско Шосе

Данни за кореспонденция: гр.Асеновград, кв.Долни Воден, ул. Кукленско Шосе

e-mail: [email protected]

Телефони за контакт:
+359 887 627 293
+359 331 98120
[email protected]

Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: +3592 940 20 46 факс: +3592 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: +3592 980 2524 факс: +3592 988 4218

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: 1000 гр.София, бул. „Витоша” №18

Телефон: +3592 935 61 13

Факс: +3592 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

Вписване в публични регистри: ЕИК

ДЕФИНИЦИИ и НАИМЕНОВАНИЯ.

3.1. В настоящите Общи условия използваните понятия, термини и наименования имат следното значение:

ЕЛЕКТРОНЕН /Online/ МАГАЗИН – интернет портал, чрез който се предоставят услугите, описани в разделите по-долу;

УЕБ САЙТ – интернет страница: www.tikso.bg

ДОСТАВЧИК и/или tikso – „Тиксо.бг“ ООД , с ЕИК ….., със седалище в Република България, в гр.София и адрес на управление: гр.Асеновград, кв.Долни Воден, ул. Кукленско Шосе, с идентификационен номер по ЗДДС …….;

ПОТРЕБИТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛ – всяко местно и/или чуждестранно пълнолетно физическо и/или юридическо лице, което използва Уеб сайта.

РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ – потребител, който е създал свой Акаунт и използва Уебсайта през този Акаунт. Създаването на Акаунт не е предпоставка за използване на Уебсайта;

АКАУНТ – набор от идентифициращи данни, които следва да бъдат попълнени от Потребител, който желае да използва Уебсайта по начин, позволяващ неговото разпознаване от Дружеството; Със създаването на Акаунт, потребителите могат да проследяват всички направени поръчки, преференциалните бонуси, ако има такива, както и да управляват данните си.

УСЛУГИ – услугите, предоставяни от Дружеството Доставчик, описани по-долу в разделите;

ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА и/или КОЛИЧКА – виртуално обособено място, съдържащо информация за стоки/вещи/продукти (вид, брой, цена), които Потребителят сам е обозначил за закупуване;

ЗАПИТВАНЕ – изявление от страна на Потребител, направено чрез Уебсайта по отношение на стоки/продукти, за които би желал да възложи търсене/посредничество на Доставчика и за които на Уеб сайта няма налична информация;

ОФЕРТА и/или ПРЕДЛОЖЕНИЕ – персонално предложение от страна на Дружеството до Потребител, направил Запитване чрез Уеб сайта. Oфертата/Предложението съдържа информация за стоки и/или продукти, близки по характеристики/предназначение/цена с тези, за които Потребител е направил Запитване, както и предложение за финансовите условия на Дружеството във връзка с търсенето и осъществяването на придобиване от Потребителя;

ПОРЪЧКА – изявление от страна на Потребител, направено чрез Уеб сайта, с изпращането на което Потребителят заявява желанието си да сключи договор за продажба от разстояние с Доставчика.

ХИПЕРВРЪЗКА (също линк, препратка или просто връзка на английски: hyperlink) – е част от хипертекстов документ, която препраща Потребителя към някой друг елемент в самия документ и/или Уеб сайт (раздел, забележка, изображение, видео и аудио) или към обект извън документа/Уеб сайта: (файл, приложен софтуер и др.), разположени локално или в компютърна мрежа;

„БИСКВИТКА/И” – обикновено наричана просто „бисквитка“ или „http cookie/s”, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър;

„ТРОЯНСКИ КОН” – е злонамерена компютърна програма, която се представя като полезна, а всъщност причинява нещо съвсем различно при изпълнението си, като: превземането на канали в IRC, изтриване на съдържание от твърдия диск на компютъра, кражба на поверителни данни (пароли, информация за банкови сметки и кредитни карти) и други подобни;

ПРОДАЖБА/ДОГОВОР ИЗВЪН ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ – e всеки договор между търговец и потребител: 1) сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца и на потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца; 2) при който потребителят е направил предложение за сключване на договор при същите обстоятелства като посочените в предходната т.1; 3) сключен в търговския обект на търговеца или чрез използването на средство за комуникация от разстояние, непосредствено след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя; 4) сключен по време на пътуване, организирано от търговеца с цел или резултат продажба или насърчаване на продажбите на стоки или услуги на потребителя;

ПРОДАЖБА/ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ – e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора;

ЗЕТ – Закона за електронна търговия, действащ нормативен акт, обнародван в Държавен вестник с последната му редакция към момента на сключване на сделката от разстояние;

ЗЗП – Закона за защита на потребителите, действащ нормативен акт, обнародван в Държавен вестник с последната му редакция към момента на сключване на сделката от разстояние;

ЗЕДЕП – Закона за електронния документ и електронния подпис, действащ нормативен акт, обнародван в Държавен вестник с последната му редакция към момента на сключване на сделката от разстояние;

ЗнХ – Закона за храните, действащ нормативен акт, обнародван в Държавен вестник с последната му редакция към момента на сключване на сделката от разстояние;

ЗОПБ – Закон за ограничаване на плащанията в брой, действащ нормативен акт, обнародван в Държавен вестник с последната му редакция към момента на сключване на сделката от разстояние;

НИЕПХ – Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС на 04.12.2014 г. от Министерски съвет, в сила от 13.12.2014 г.

ЗОПДИППД – Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;

КОНПИ – Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество;

РИОКОЗ – Регионална здравна инспекция;

БАБХ – Българска агенция за безопасност на храните;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1169/2011 – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията;

3.2. Използването на уеб сайта и на услугите, предоставяни чрез него се извършва при действието на настоящите Общи условия. Всяка регистрация съгласно разпоредбите по-долу задължително изисква запознаване с Общите условия от Потребителите и изрична декларация за приемане и спазване на същите от всеки един Потребител.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

4.1. Доставчикът, като създател и собственик на този интернет сайт www.tikso.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този уеб сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

4.2. На уеб сайта tikso.bg е разположен електронен магазин, достъпен на адрес: http://www.tikso.bg, чрез който Потребителите имат възможност на сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от tikso стоки, включително да правят следното:

Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките и хранителните добвки предлагани от Доставчика tikso;

Да отправят запитвания и за други продукти, които към настоящия момент не се предлагат на уеб сайта, но tikso има възможност и права да предостави на Потребителя.

4.3. Потребителите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките чрез сайта www.tikso.bg, като Договора се сключва на български език и за него се съхранява информация в базата данни на Доставчика.

4.4. По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността върху стоката и/или продукта в полза на Потребителя на изрично определени от него стоки и на договореното между страните място.

4.5. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

4.6. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронна търговия /ЗЕТ/.

4.7. Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата посочени в данните, предоставени от всеки един Потребител при извършване на регистрацията, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

TEXHИЧECKИ CTЪΠKИ ЗA CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOP ЗA ΠOKУΠKO-ΠPOДAЖБA

7.1. Потребителите изпoлзвaт пpeдимнo интepфeйca нa cтpaницaтa нa Дocтaвчиĸa, зa дa cĸлючвaт дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa от разстояние нa пpeдлaгaнитe oт Дocтaвчиĸa cтoĸи и продукти в електронния магазин на уеб сайта – www.tikso.bg.

7.2. Потребителите cĸлючвaт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸитe c Дocтaвчиĸa в електронния магазин пo cлeднaтa пpoцeдypa:

1) Стъпка 1: Извъpшвaнe нa peгиcтpaция www.tikso.bg и пpeдocтaвянe нa нeoбxoдимитe дaнни, aĸo Πoтребителят нямa дo тoзи мoмeнт peгиcтpaция в сайта.

2) Стъпка 2: Bлизaнe в cиcтeмaтa зa извъpшвaнe нa пopъчĸи online магазина чpeз идeнтифициpaнe c имe и пapoлa;

3) Стъпка 3: Избиpaнe нa eднa или пoвeчe oт пpeдлaгaнитe oт дocтaвчицитe на сайта cтoĸи и продукти и дoбaвянeтo им ĸъм cпиcъĸ cъc cтoĸи зa пoĸyпĸaта, които се прехвърлят автоматично в потребителската кошница и/или количка.

4) Стъпка 4: Избop нa cтoĸи oт cпиcъĸa нa cтoĸи зa пoĸyпĸa нa cъoтвeтнитe дocтaвчици в сайта, зa ĸoитo дa бъдe cĸлючeн дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa.

5) Стъпка 5: Πpeдocтaвянe нa дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa;

6) Стъпка 6: Избop нa cпocoб и мoмeнт зa плaщaнe нa цeнaтa.

7) Стъпка 7: Πoтвъpждeниe нa пopъчĸaтa;

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка, както и по отношение на други предходни поръчки, направени от същия Акаунт на съответния Потребител.

8.2. Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

8.3. Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

8.4. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

8.5. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

9.1. Доставчикът не предлага и не осъществява доставки към лица, които имат качеството потребител по смисъла на ЗЗП за следните категории стоки: 1) лекарства и хомеопатични продукти; 2) други продукти, представяни предимно с лечебно въздействие.

9.2. Всички продукти индексирани на сайта www.tikso.bg са хранителни вещества в чиста фирма и не са лекарствени средства и са с нелечебно предназначение и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Сайтът www.tikso.bg по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.

9.3. Доставчикът осъществява продажба по ЗЗП от дистанционно разстояние на юридически и/или физически лица, като спазва Наредба № 47.

9.4. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, позволяваща му да направи своя най-добър избор, която включва:

9.4.1. Всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, включително състава, опаковката, както и инструкция за ползване, комплектовка и поддържане;

9.4.2. Цена, количество, начин на плащане и други договорни условия;

9.4.3. Наличие на стоката или услугата;

9.4.4. Опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоката или услугата;

9.4.5. Условията за употреба на стоката или услугата; влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или ползване;

9.4.6. Срок на годност.

9.5. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на tikso, Потребителят има право:

9.5.1. Да отправя по всяко време запитвания към tikso, както и да получава информация за състоянието на своята поръчка като за целта използва електронната форма за контакт, телефон или адреса на електронна поща за връзка с Доставчика tikso;

9.5.2. Да публикува коментари и мнения относно предлаганите продукти като носи изцяло отговорност за публикуваната информация.

9.6. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на tikso, Потребителят се задължава:

9.6.1. Да опазва своето потребителско име и парола и носи отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен да уведомява Доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и при опасност от такова използване.

9.6.2. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;

9.6.3. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

9.6.4. Да не извършва злоумишлени действия с цел увреждане правилното действие на уеб сайта и електронния магазин на tikso или достъп до лични данни на потребители, включително, но не само чрез разпространяване или използване на софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, „троянски коне“, компютърни кодове и други.

9.7. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на tikso, Доставчикът се задължава:

9.7.1. Да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка стока;

9.7.2. Да достави заявената за покупка стока в срок и в добър търговски вид;

9.7.3. Да полага дължимата грижа като добрия търговец по смисъла на чл.302 от ТЗ за изпълнение на своите задължения при продажбата.

СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП

10.1. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо ползватели на сайта, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.tikso.bg може да се направи обоснован извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на Договорите от разстояние и извършването на продажба на стоки от разстояние.

10.1.1. Във всички случаи клиентите на tikso следва да имат предви, че Доставчикът не предлага, не организира и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството Потребител по смисъла на горната точка;

10.1.2. Обозначените цени на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.tikso.bg.

10.1.3. Начините за Доставка са описани подробно в срокове и доставка. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да бъдат видяни преди окончателното потвърждение на поръчката.

10.1.4. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством сайта на Доставчика на www.tikso.bg и се избира чрез механизмите на последния. Инфopмaциятa, пpeдocтaвянa нa Потребителя пo тази точка e aĸтyaлнa ĸъм мoмeнтa нa визyaлизaциятa й в плaтфopмaтa (електронния магазин) на Доставчика пpeди cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa.

10.1.5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично ce cъглacявa, чe цялaтa изиcĸyeмa oт ЗЗП инфopмaция мoжe дa бъдe пpeдocтaвянa чpeз интepфeйca нa електронния магазин или eлeĸтpoннa пoщa.

10.1.6. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

10.1.6. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

10.1.7. В случай че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000,00 /десет хиляди/ лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика, каквото е изискването на ЗОПБ.

10.1.8. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 /четиринадесет/ работни дни, cчитaнo oт дaтaтa нa пpиeмaнe нa cтoĸaтa oт избpaнитe чpeз плaтфopмaтa на електронния магазин дocтaвчици чpeз фopмyляp зa oтĸaз oт дoгoвopa, дocтъпeн нa уеб caйтa нa Дocтaвчиĸa нa aдpec www.tikso.bg. Инфopмaция зa yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз e дocтъпнa нa уеб сайта, като същата може да бъде предоставена на всеки един от посочените контакти за кореспонденция.

10.2. В съответствие с чл.57 от ЗЗП правото на отказ на Потребителя не се прилага в следните случаи:

за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът или избраните от него дистрибутори не са в състояние да контролират;

за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;

за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

10.3.1. Когато Доставчикът на стоката не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл.54 от ЗЗП касаещи правото на отказ, то Потребителят има право на основание чл.51 от ЗЗП да се откаже от сключения договор в срок от 1 /една/ година и 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази точка е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по тази точка директно пред Доставчика.

10.3.2. В случай че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

10.3.3. Πpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз, paзxoдитe зa вpъщaнe нa дocтaвeнитe cтoĸи ca зa cмeтĸa нa Пoтpeбитeля и oт cyмaтa, ĸoятo Пoтpeбитeлят e плaтил пo дoгoвopa ce yдъpжaт paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa. Дocтaвчиĸът нямa зaдължeниe дa възcтaнoви дoпълнитeлнитe paзxoди зa дocтaвĸa нa cтoĸитe, ĸoгaтo Пoтpeбитeлят изpичнo e избpaл нaчин нa дocтaвянe нa cтoĸитe, paзличeн oт нaй-eвтиния вид cтaндapтнa дocтaвĸa, пpeдлaгaнa oт Дocтaвчиĸa. Paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa ca cъщитe ĸaтo тeзи зa дocтaвĸa cъглacнo тapифaтa нa изпoлзвaнaтa ĸoмпaния зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa

10.4. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

10.5. Πoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa cъxpaнявa пoлyчeнитe от Дocтaвчиĸa cтoĸи и дa ocигypи зaпaзвaнeтo нa тяxнoтo ĸaчecтвo и бeзoпacнocт пo вpeмe нa cpoĸa пo т.10.1.8. и т.10.3.1., като стoĸитe ce cъxpaнявaт cъглacнo пocoчeнитe изиcĸвaния oт пpoизвoдитeля.

10.6.1. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на www.tikso.bg

10.6.2. В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика www.tikso.bg.

10.6.3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполагат с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълнят задължението си по договора.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

11.1. Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен дистрибутор или куриер в определения при сключването на договора срок.

11.2.1. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

11.2.2. Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно горната точка, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията и доставена без забележки, освен за скрити недостатъци.

11.3. Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

11.4. Доставчикът няма задължение да осигури необходим сервиз за стоката, с оглед на нейния специфичен характер и начина й на употреба, а именно пероралното и предназначение.

11.5. Цените на сайта са в български лева и са индивидуални за всеки продукт. Цените са с включен ДДС. Клиентите са задължени да платят стойността на поръчката след изрично потвърждение на поръчаните продукти във формуляра за поръчки на уеб сайта на Доставчика. Цените са валидни до изчерпване на количествата от даден продукт. tikso си запазва правото да променя цените в случай на получаване на нови ценови листи, без да е длъжен да уведомява своите клиенти и Потребителите на уеб сайта предварително.

11.6.1. Потребителят е длъжен да заплати цената на заявените за доставка продукти според избрания метод на плащане. Заплащането на заявените продукти и доставката става по един от следните начини:

С наложен платеж – плащане в брой при получаване на доставката на куриера при получаване на стоката, в това число на сумата за наложен платеж;

Плащане с дебитна или кредитна карта при подаване на заявката;

Онлайн разплащане чрез разплащателната система на ePay.bg при подаване на заявката;

Плащане в брой, в офис на EasyPay – „Изипей“ АД;

11.6.2. При заплащане с дебитна или кредитна карта или заплащане чрез разплащателната система на ePay.bg, Потребителя отпечатва и задържа копие от поръчката си за бъдещи справки.

11.6.3. tikso не съхранява никаква информация относно данните, обуславящи достъпа до профила на клиента, нито информация относно дебитна и/или кредитна карта на клиента – потребител.

10.7.Отделяйки стоки/продукти за закупуване, Потребителят получава информация в своята Потребителска кошница/количка относно:

единичните цени на избраните стоки/продукти съобразно техния вид, количество и обявена в уеб сайта цена;

цена на доставката в зависимост от мястото на доставка и избрания куриер, ако е предвиден такъв избор;

обща стойност на направената Поръчка, в случай че са избрани повече от един продукт.

11.8. Всички допълнителни разходи за доставка, съхранение, връщане на стоките/продуктите, в случай че е посочен грешен адрес, са изцяло за сметка на Потребителя.

11.9. След получаване на Поръчката, Доставчикът потвърждава възможността да изпълни същата чрез изпращане електронно съобщение, електронно писмо или телефонно обаждане, от който момент договорът се счита сключен. В случай че Доставчикът не може да изпълни Поръчката поради това, че не разполага със съответните стоки/продукт, Доставчикът уведомява Потребителя в срок от 3 /три/ работни дни от датата на получаване на Поръчката. В този случай Доставчикът ще възстанови на Потребителя платената от него предварително сума, ако е извършено плащане, освен ако Потребителят не е заявил замяна с друга стока/продукт наличен към момента. Доставчикът не отговаря за вреди от неизпълнена Заявка поради изчерпване на стоките/продуктите, които има в наличност.

11.10. tikso извършва доставка на избраните продукт и стоки чрез куриерска компания и в срока, посочен в Поръчката и/или уточнен в Общите условия.

11.11. При избор на начин на плащане, различен от „наложен платеж”, се счита, че Потребителят се съгласява да заплати авансово и срокът за доставка започва да тече от датата на получаване на потвърждение за извършеното плащане. В случай че информация за плащане не е получена в срок до 2 работни дни от датата на Поръчката, Доставчикът уведомява Потребителя, че Поръчката не обвързва Доставчика.

11.12. Доставка –

11.12.1. tikso извършва доставка на закупените чрез електронния магазин стоки само на посочени от Потребителите адреси на територията на Република България, в часови диапазон от 09:00 ч. до 18:00 ч. в дните от понеделник до петък.

11.12.2. При заявка за покупка, извършена всеки делничен ден до 18:00 ч., продуктите се доставят най-рано на следващия ден. При заявка за покупка, извършена след 18:00 ч., продуктите се доставят най-рано на втория ден след заявката. Потребителят има възможност да избере и по-късна дата на получаване на доставката.

11.12.3. Всички продукти, закупени от Потребителя с една и съща заявка, може да се доставят едновременно или поотделно, само в случай че към настоящия момент Доставчикът няма в наличност съответния продукт.

11.12.4. Когато един и същ Потребител е направил две или повече отделни заявки за покупка, те се обработват отелно и е възможно да бъдат доставени по отделно дори и ако са поръчани в един и същ ден преди 18:00 ч.

11.12.5. След приемане на направена заявка за покупка, Доставчикът изпраща на Потребителя съобщение на електронната поща посочена при регистрация с потвърждение на заявката. Съобщението съдържа номер на заявката, информация за основните характеристики на заявените продукти, единична цена на продукт, обща стойност на заявените продукти, стойността на доставката, избрания от Потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура (ако такава е поискана от клиента и той е предоставил всички реквизити за издаване на такава при направената заявка) и адрес за доставка.

11.13.1. При получаване на доставените продукти Потребителят попълва разписка за получаване на доставката, а tikso предоставя фискален документ за извършената покупка освен ако заплащането е направено чрез ePay, EasyPay, дебитна или кредитна карта, в който случай Потребителят получава електронна разписка за извършената транзакция на електронната поща посочена в профила на Потребителя. Фискалният документ може да е касова бележка или фактура.

11.13.2. При необходимост от издаване на фактура на физическо или юридическо лице, Потребителят е длъжен да посочи това при извършване на заявката за покупка.

11.13.3. С подписване на разписката за получаване на доставката, се счита, че Потребителят е приел продуктите без забележки.

11.14. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. tikso няма за цел и не желае да получава конфиденциална или защитена информация от Потребителите чрез собствения си уеб сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Потребителят по желание може да изпрати до www.tikso.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт, каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. www.tikso.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

12.2. tikso се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, a информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени да изискват и събират такава информация или в други случаи, при които следва да предостави информацията по силата на закона.

12.3. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

12.4. Πoтpeбитeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът tikso имa пpaвo дa изпpaщa пo вcяĸo вpeмe eлeĸтpoнни cъoбщeния ĸъм Πoтpeбитeля, вĸлючитeлнo и бюлeтин или пpeдлoжeния зa пoĸyпĸa нa cтoĸи, дoĸaтo e нaлицe peгиcтpaция нa Πoтpeбитeля в eлeĸтpoнния мaгaзин нa Дocтaвчиĸa в уеб сайта www.tikso.bg.

12.5. Сайта използва бисквитки /“cookies“/ за удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката, като Потребителите следва да имат предвид, че tikso не продава и не отдава под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин, изпратената от Вас лична информация на трети лица.

12.6. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

12.7. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика, да съхранява история на поръчките. На база съхранението на тези данни, Доставчикът си запазва правото да предоставя изключителни права на определени потребители, в това число и отстъпки от цената на предлаганите от последния продкукти.

12.8. В случай че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, tikso изпраща данните само на адрес на електронна поща, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА

13.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които водят до невъзможност за изпълнение или забава в изпълнението на което и да е негово задължение.

13.2. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителите на трети лица.

13.3. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителите в процеса на използване или неизползване на www.tikso.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

13.4. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.tikso.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

13.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в www.tikso.bg включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите.

13.6. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

13.7. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребител, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя, регистриран с тези данни.

ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

14. Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за удобство на Потребителите. Ако използва тези препратки и/или изградени хипервръзки Потребителят ще излезе от този сайт. www.tikso.bg не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за който и да е от тях или тяхното съдържание. По този начин www.tikso.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

15.1. Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Всеки отделен потребител е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта www.tikso.bg, tikso има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Pотребителя, освен да възстанови сумите платени предварително от Потребителя, ако има такива.

15.2 Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. (не е относимо за Продажба от разстояние и Продажба извън търговския обект – арг.чл.61а, ал.2 ЗЗП)

15.3. Съобщението за намаление на цените на предлаганите продукти може да се обозначава по един от следните начини:

1) чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана, или

2) чрез думите „нова цена“ и „стара цена“, последвани от съответните суми, или

3) чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.

15.4. Доставчикът запазва правото си да променя настоящите условия на ползване на сайта и закупуването на продукти без предварително да предупреждава ползващите www.tikso.bg за това.

15.5. Всички обявени цени в уеб сайта са в Български лева с включен ДДС. Към тази цена допълнително се начислява такса за извършването на доставката до посоченото от Потребителя местоназначение.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“

16. В съответствие с Директива № 136 от 2009/ЕО, (Директивата за „Бисквитките“), която отменя Директива №58 от 2002/ЕО, tikso гарантира, че всички бисквитки, използвани на уеб сайта не съдържат лична информация за нашите клиенти и за каквито и да е потребители, включително регистрирани. tikso използва бисквитки, за да спомогне за идентифицирането на компютъра на всеки един клиент, така че да се персонализира потребителския Ви опит, да се проследява търговското съдържание в кошницата за пазаруване и с цел запаметяване на това до кой етап е стигнал Потебителят в процеса на подготвяне на поръчката.

СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

16. Всички използвани имена, авторски материали и текстове, изображения, лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, публикувани в уеб сайта и електронния магазин на tikso, са защитени обекти на интелектуална собственост и са притежание на техните собственици.

Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на tikso или на собствениците на това съдържание.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

18. Тези Общи условия (и всички други правила, политики или насоки, включени чрез препратка) се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на българското законодателство и в частност Закона за храните /ЗнХ/, Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните от 04.12.2014 г. /НИЕПХ/ и Регламент (ЕС) № 1169/2011 г., без да имат каквото и да било действие по отношение на принципите за приложимото право.

ПРОМЕНИ В ОБЩИTE УСЛОВИЯ

19.1. Дружеството си запазва правото да променя или заменя тези Общи условия. Клиентите и Потребителите на tikso се считат за обвързани от всякакви промени на Общите условия от момента на публикуването им на Уеб сайта. Продължаване използването на сайта след такива промени е равнозначно на приемане на новите условия.

19.2. tikso препоръчва на клиентите си да проверяват периодично Общите условия за наличие на промени. При несъгласие от тяхна страна по отношение, на което и да е от тези условия или промените им, те следва да прекратят веднага използването на Сайта по какъвто и да било начин.

(1) Hacтoящитe Общи ycлoвия мoгaт дa бъдaт измeняни oт Дocтaвчиĸa, зa ĸoeтo пocлeдният щe yвeдoми пo пoдxoдящ нaчин вcичĸи peгиcтpиpaни Потребители.

(2) Дocтaвчиĸът и Πoтребителят ce cъглacявaт, чe вcяĸo дoпълвaнe и измeнeниe нa тeзи Общи ycлoвия щe имa дeйcтвиe cпpямo Πoтребителя в eдин oт cлeднитe cлyчaи:

A) cлeд изpичнoтo мy yвeдoмявaнe oт Дocтaвчиĸa и aĸo регистрираният Πoтребител нe зaяви в пpeдocтaвeния мy 7-днeвeн cpoĸ, чe ги oтxвъpля; или

B) cлeд пyблиĸyвaнeтo им нa caйтa нa Дocтaвчиĸa и aĸo Πoтребителят нe зaяви в 7-днeвeн cpoĸ oт пyблиĸyвaнeтo им, чe ги oтxвъpля.

C) c изpичнoтo мy пpиeмaнe oт Πoтребителя чpeз пpoфилa мy в caйтa нa Дocтaвчиĸa.

D) Πoтребителят ce cъглacявa, чe вcичĸи изявлeния нa Дocтaвчиĸa, във вpъзĸa c измeнeниeтo нa тeзи Общи ycлoвия щe бъдaт изпpaщaни нa aдpeca нa eлeĸтpoннaтa пoщa, пocoчeнa oт Πoтребителя, пpи неговата peгиcтpaция. Πoтребителят ce cъглacявa, чe eлeĸтpoннитe пиcмa, изпpaтeни пo peдa нa тази точка нe e нeoбxoдимo дa бъдaт пoдпиcaни c eлeĸтpoнeн пoдпиc, зa дa имaт дeйcтвиe cпpямo нeгo.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

20.1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия и дoгoвopa нa Πoтребителя c Дocтaвчиĸa ce пpeĸpaтявaт в cлeднитe cлyчaи:

пpи пpeĸpaтявaнe и oбявявaнe в лиĸвидaция или oбявявaнe в нecъcтoятeлнocт нa eднa oт cтpaнитe пo дoгoвopa (в случай че и Потребителят е юридическо лице);

пo взaимнo cъглacиe нa cтpaнитe в пиcмeн вид;

пpи oбeĸтивнa нeвъзмoжнocт нa няĸoя oт cтpaнитe пo дoгoвopa дa изпълнявa зaдължeниятa cи по Договора;

пpи иззeмвaнe или зaпeчaтвaнe нa oбopyдвaнeтo oт дъpжaвни opгaни по реда на ЗОПДИППД от КОМПИ.

20.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва www.tikso.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите морални норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

21.1. Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

21.2. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

21.3. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Oбщи условия няма да води до недействителност на целия договор.

21.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия са приети на 05-ти юни/юли 2016 г. и влизат в сила от 10.06.2016 г. Същите са публикувани на уеб сайта в 18:00ч. на 10.06.2016 г.

Други възможности, ако се предвиждат:

Закон за защита на потребителите: чл.54а. При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена формa.

„Тиксо.бг“